กิจกรรม ถ่ายวิดีโอประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

วันที่เริ่มต้น 01/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย คณะบริหารธุรกิจ จะมีการจัดกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งหลายหลักสูตรมีการปรับปรุงรอบใหม่ และผลิตสื่อวิดีโอที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก และจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยจะมีการถ่ายทำวิดีโอสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 – 18.00 น. และในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ และพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล