กิจกรรม Maejo Co Space Live งานเกษตรแม่โจ้ 64 Ep.2 (Live Facebook)

วันที่เริ่มต้น 24/12/2564 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 24/12/2564 เวลา 19:30
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201126317   นางสาววิมลสิริ   ดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 2ชั่วโมง
6206103319   นางสาวจุฬารัตน์   อนุวรรณ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103329   นางสาวณัฐพร   บุญทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103337   นางสาวธัญชนก   พลับใหญ่ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103351   นางสาวนันทิชา   ใจอินตา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103357   นางสาวบุษกร   ปาสำลี : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103368   นางสาวพันพัสสา   บุญรัตน์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103376   นางสาวรัตนาภรณ์   ดวงศรี : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103380   นางสาววรลักษณ์   หลินศุวนนท์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103383   นางสาววริศรา   วรรณหลวง : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103384   นายวัชรากร   โอ้ทา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103394   นางสาวศศิวิมล   ไชยวงค์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103397   นางสาวศิริรัตน์   ลังกาเปี้ย : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103398   นางสาวศิริลักษณ์   สุทธิประภา : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103402   นางสาวศุมณฑา   คำแหลง : บัญชี 2ชั่วโมง
6206103426   นางสาวศศิพิมพ์   สุริยศ : บัญชี 2ชั่วโมง
6206104306   นางสาวขนิษฐา   ขำรอด : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104307   นางสาวจริยา   ธนพิเชษฐ : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104310   นางสาวช่อผกา   อุ่นจักร์เสาร์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104324   นางสาวนิรชา   หว่านพืช : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104331   นางสาวรัญชนา   แซ่เฮอ : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104333   นางสาวลลิตา   นัยติ๊บ : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104340   นางสาวอรณี   ปัญโญใหญ่ : การเงิน 2ชั่วโมง
6206104342   นางสาวอังคณา   คำเงิน : การเงิน 2ชั่วโมง
6206105301   นางสาวกมลชนก   จอมธง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105302   นางสาวกวินธิดา   ชัยบิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105303   นายคูณธนา   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105305   นางสาวชุติมา   นำภา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105306   Mr.Sang   Maiminh : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105307   นายณัฐนนท์   ทาปัญญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105308   นางสาวธัญญาเรศ   มณีรัตนสุดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105309   นายธัญเทพ   ธนอนันตากุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105316   นางสาวภัคจีรา   แสนคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105318   นายอุดมโชค   เขยไชย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6206105319   นางสาวณัฐธิยา   สุขจิตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6222101333   นางสาวฐรินภรณ์   ภูมิพล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6306101325   นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณไตร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101369   นางสาวพัชราภรณ์   ตาเร็ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101370   นางสาวพัชราภรณ์   นงลัย : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101379   นางสาวพิมพิศา   ทองสุข : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101394   นางสาววราภรณ์   นันตา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101403   นายศิวศักดิ์   ด้วงสงกา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101408   นายสรวิศ   ธีระศิลป์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306101451   นางสาวนภวรรณ   สิงห์สุภา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6306102341   นางสาวทิพย์วรรณ   เอี่ยมรอด : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102369   นางสาวพิราภรณ์พัชร   คำพนัสสัก : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102371   นายฟ้าษิณ   ณ ลำพูน : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102376   นายภูเบศร์   วีร์บุตร : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102378   นางสาวรุ่งตะวัน   คำแหง : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102388   นายศุภกร   วงษา : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102390   นางสาวศุภัชญา   ฉัตรทอง : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102392   นายสิทธิพงษ์   วังแก้ว : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102402   นายอคิราภ์   เสรีภาพ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102405   นางสาวอมรรัตน์   วันนาหม่อง : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102411   นางสาววรรณสา   สีดำ : การตลาด 2ชั่วโมง
6306102417   นางสาวภัทรนันท์   พ่อไชยราช : การตลาด 2ชั่วโมง
6306103007   นางสาวจิตรกัญญา   เมธีเกษม : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103008   นางสาวจิรวรรณ   จันสุภาเสน : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103011   นางสาวเจนจิรา   ส่วนตัว : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103012   นางสาวชรินทร์รัตน์   ปัญญา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103029   นางสาวนิตยา   แซ่ว่าง : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103036   นางสาวปรียาภรณ์   แก้วดวงเล็ก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103037   นางสาวปวันรัตน์   แก้วคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103038   นางสาวปอรรัชม์   สุนทรพัฒน์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103039   นางสาวปิยะมาศ   ขัดหนูวงศ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103042   นางสาวพัชรา   แซ่โซ้ง : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103047   นางสาวภาชินี   ชะแป : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103048   นายสิริรัญญา   ธรรมใจ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103050   นางสาวมาริษา   ดวงปินตา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103056   นางสาวรุ่งนภา   ใจเมือง : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103058   นางสาวลลิตา   โกวฤทธิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103060   นางสาววริศรา   โพธายะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103062   นายวุฒิพงษ์   ใจบ้านเอื้อม : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103063   นางสาวศิริวรรณ   สมวรรณ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103072   นางสาวสุณีรัตน์   แซ่เฮ้อ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103073   นางสาวสุธารัตน์   มหามิตร : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103077   นางสาวสุพัฒน์ตรา   คงสัมพันธ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103078   นางสาวสุภาวรรณ   วุ่นนุรัตน์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103082   นางสาวสุวนันท์   ชุ่มธิ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103089   นางสาวอรยา   แซ่เกอ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103091   นางสาวอัครณี   มณีเหล็ก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103323   นางสาวฐิติชญา   ขอนดอก : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103324   นายณฐนนท์   เชื้อเจ็ดตน : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103330   นางสาวทันญา   บริสุทธิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103335   นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์สายปัน : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103336   นางสาวธัญสุดา   แสนเขื่อน : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103338   นางสาวธิญาดา   ทาป้อ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103351   นายประภวิษณุ์   นิลโขง : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103352   นายปราชญ์   ขาวนุช : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103357   นายพชรพล   เทพแก้ว : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103369   นางสาวภัสราพร   จันเลน : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103370   นายภาณุวัฒน์   แก้ววงค์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103387   นายวศิน   วงศ์สาร : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103403   นางสาวสิริกัลยา   บุญชัย : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103405   นางสาวสิริอัยการ   ทะขุ่ย : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103407   นางสาวสุธินี   ชัยยะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103408   นายสุปรีชา   ดีอินทร์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103409   นางสาวนราวดี   นวลคำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103410   นางสาวสุภชา   ยาปะนะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103411   นางสาวสุภาพร   สุทธเขต : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103424   นางสาวสุพร   แสงซา : บัญชี 2ชั่วโมง
6306106304   นายชนาธิป   คารมศิลป์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6306106312   นางสาวภิญญดา   ปัญโญ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6309101032   นางสาวพัชรพร   เวียงลอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101036   นางสาวพัชริดา   โสภาใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101037   นางสาวพัชรีลา   ลุงหลวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309101040   นางสาวมัชญาภรณ์   ปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102301   นางสาวกัญญาพัชร   เปียดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102302   นางสาวกัญญารัตน์   แสงสว่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102308   นางสาวณัญก์นภัส   ดีแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102310   นางสาวณัฐธินันท์   องการ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102311   นางสาวธัชมาส   นิธิธนวรรธน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102313   นางสาวธีระนันท์   อนันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102314   นายทักษิณ   แซ่ย่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102315   นางสาวนิตยา   ขยันกิจ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102316   นายปัณณวิชญ์   ไชยเดช : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102317   นางสาวปารณีย์   วงเดือน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102318   นางสาวพนมพร   เชิดชู : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102322   นางสาวมิเชลล์   เฟอร์รี่ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102326   นายชาญวัศ   ชีวบุญวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102327   นายวริทธิ์ธร   ปรางน้อย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102329   นางสาวศิริรัตน์   ถาวรสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102330   นางสาวสกาวเดือน   แววศรีทิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102332   นางสาวอรวีร์กร   ปัญญาพิมพ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102333   นายอนุชา   แก้วมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102336   นางสาววรรนิดา   บุดดี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6309102340   นายพีรภัทร   จันทะวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6310101330   นายศุภกิตติ์   จันทร์ปัญญา : การประมง 2ชั่วโมง
6319103536   นางสาววงศ์วรุณ   อุ่นบ้าน : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6319103537   นางสาววรดา   ดารา : สถาปัตยกรรม 2ชั่วโมง
6401102389   นางสาวประทุมรัตน์   แสงทอง : พืชสวน 2ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6405105395   นางสาววรนารี   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 2ชั่วโมง
6406101003   นางสาวเกวลิน   อกกว้าง : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406101007   นางสาวธนัชญา   ติปยานนท์ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406101015   นางสาวภัชราภรณ์   รุณทะจักร์ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406101023   นางสาวฐิติมล   กิติกุศล : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406101024   นายปฐิวัฐ   มานันตา : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406101030   นายโชติวิทย์   สมใจ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406101310   นางสาวเกวลิน   แสงกาศ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101311   นางสาวเกษราภรณ์   เป็งวันทา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101314   นายจักรพล   แซ่หลู่ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101326   นายชาคริต   วงศ์ปัญญา : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101334   นางสาวณัฐติกานต์   ศรีวิรักษ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101348   นางสาวธัญรดา   ธรรมรักษ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101373   นางสาวปณิตา   ภูแสงสั้น : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101382   นางสาวพรทิวา   คำอ้ายอุด : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101417   นางสาวสรัลพร   นุนพนัสสัก : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101418   นายสายฟ้า   แซ่หลี่ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101490   นางสาวพิรัญญา   ศรีแก้ว : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101498   นางสาวยุภา   นายเจิง : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101507   นางสาวศิริธิดา   ผดุงสัตยวงศ์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 2ชั่วโมง
6406102001   นางสาวกฤติยาภรณ์   ชุ่มมงคล : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102003   นายปัณณวิชญ์   วิวัฒน์อนนท์ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102006   นางสาวนฤมล   หนุนยศ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102009   นางสาวมณีนุช   นำมณีวงศ์ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102010   นางสาวรังสิมา   โพธิจินดา : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102015   นางสาวกัลยลักษณ์   แซ่ย่าง : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102019   นางสาววิดาพร   ปัญญาธีรเลิศ : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102326   นางสาวทักษพร   อินต๊ะวงค์ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102330   นายธีรนนท์   คงคำแหง : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102337   นางสาวปภาดา   ใหม่ยานิจ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102351   นายภัทรพล   รักยศ : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102355   นางสาวรังศิยา   ใจวันดี : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102376   นางสาวอ้อย   - : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102378   นางสาวอัจฉราภรณ์   ไชยพนัส : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102428   นายสฐิรวิศ   สุขเป็ง : การตลาด 2ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 2ชั่วโมง
6406103049   นางสาวปรารถนา   ใจซื่อ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103052   นางสาวปิ่นทอง   มะโนยะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103067   นางสาวภาวิณี   ปันทิพย์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103088   นางสาวศิรัณญา   คำปวน : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103093   นางสาวสินีนาฏ   กันธิยะ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103096   นางสาวสุชาดา   พงษ์พัง : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103101   นายสุวิจักขณ์   ทิพยาวงษ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103313   นางสาวชลธิชา   บัวราช : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103323   นางสาวนัดดา   แสงมณีตระกูล : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103338   นางสาวลักษิกา   ปากาศ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103375   นางสาวกัญญารัตน์   โปร่งจิตร : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103396   นางสาวณัฐพร   ร้องเสียง : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103423   นางสาวพิชชาพร   สุขศรีราษฎร์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103458   นางสาวกัญญาณัฐ   เกี้ยวกลาง : บัญชี 2ชั่วโมง
6406104012   นางสาวพิมใจ   ศูนย์ตาอ้วน : บริหารธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105005   นายชาญวิทย์   บัวเกตุเกิด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105006   นางสาวชุติกาญจน์   คำเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105010   นางสาวธันญารัตน์   ดวงปันสิงห์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105011   นายนครินทร์   ธรรมทิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105013   นางสาวเบญจวรรณ   ไชยมณี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105020   นางสาวศุภรัตน์   หมูคำดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105026   นางสาวฐิติมา   นันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105301   นายคณธร   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406105303   นายชัยกร   ชัยมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6409101348   นายธนานนท์   แซ่พ่าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6409101369   นายอัฑฒ์   วิจารณ์พล : พัฒนาการท่องเที่ยว 2ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6415124029   นายธีรภัทร์   ธนูสาร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6422101002   นางสาวณัฐมน   ปัตแวว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6422101006   นางสาวระวิวรรณ   วิศวกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
6422101008   นายอนันต์   สุดาจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 2ชั่วโมง
ด้วย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพจ “ฝากร้านเชิญหลังโดม” มีกำหนดการจัดกิจกรรม “MJU Co Space” ในรูปแบบออนไลน์ (FACEBOOK LIVE) ผ่านเพจ MJUBANOW ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นผู้ประกอบการและประสบความสำเร็จ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล