กิจกรรม "จากภูผาสู่มหานที เทิดไท้ภักดี ปิยมหาราช และ จักรีวงศ์" กิจกรรมเฉลิมฉลองแพลุ่มน้ำฯ แพอเนกประสงค์เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของคนหลังสวน
-
วันที่เริ่มต้น 14/01/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/01/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด เทศบาลตำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6207107303   นายธนพงษ์   วัดเพชร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
6207107307   นายพลวัต   สืบขจร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
6207107308   นายพัชรพล   เพ็งสกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
6407101001   นายกิตติพงศ์   ศรีสวนแก้ว : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 50ชั่วโมง
6407101002   นายธนกิจ   เพลินจิตต์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 50ชั่วโมง
6407101003   นายภัทรพล   ชะริทอง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 50ชั่วโมง
6407101312   นายภัทธพงศ์   ฉันนะ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 50ชั่วโมง
6407104307   นายภาณุชาติ   จันทร์แสงทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 50ชั่วโมง
6407107003   นายคงกพัน   เหล่าชรา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
6407107007   นายอับดุลฮาซัน   ยะโกะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
6407107009   นายฮัมดัน   ดือราแม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
6407107010   นายฮาดีส   รานีสะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 50ชั่วโมง
สำนักงานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวน ร่วมกับเทศบาลเมืองหลังสวน ชมรมจักรยานหลังสวน ชมรมเรือคายัคหลังสวน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหลังสวน องค์กรส่วนท้องถิ่นในอำเภอหลังสวน และ องค์กรต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรม "จากภูผาสู่มหานที เทิดไท้ภักดี ปิยมหาราช และ จักรีวงศ์" กิจกรรมเฉลิมฉลองแพลุ่มน้ำฯ แพอเนกประสงค์เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ของคนหลังสวน ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 และได้ขออนุเคราะห์นักศึกษาเพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 50  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล