กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในบริเวณพื้นที่อำเภอละแม และทำความสะอาดในพื้นที่วัดปิยวัฒนาราม
-
วันที่เริ่มต้น 30/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/12/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด บริเวณพื้นที่อำเภอละแม และวัดปิยวัฒนาราม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ ได้นำสภานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการละแมโมเดิร์นเฮ้าส์บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในบริเวณพื้นที่ อำเภอละแม และทำความสะอาดในพื้นที่วัดปิยวัฒนาราม โดยมีการเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 7.40 น.เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   27 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล