กิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการสะพานดิจิตอล หัวข้อ การสร้างร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)

วันที่เริ่มต้น 21/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด อบรมผ่านระบบออนไลน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน Google ประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
Google ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจmujมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี สำหรับผู้ประกอบการ SME องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์
ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่ เครื่องมือดิจิทัล ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัล และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทำแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์จากทางโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล