กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ (2/2563)

วันที่เริ่มต้น 05/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 23 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่5 – 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ พร้อมละอาจารย์ยุทธนา สุนันตา เป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อปลา ,แปลงพืชผักสวนครัว, โรงอาหาร, ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว และ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกร เรื่อง “การทำปุ๋ยหมัก” โดย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตว์ปีก เป็นวิทยากรในการอบรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล