กิจกรรมที่สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ (2/2563)

วันที่เริ่มต้น 20/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/02/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   20 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล, นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนายพุฒิพงศ์ คำเฟย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ โคนมและโคเนื้อ เป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 26 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การเลี้ยงสัตว์และการสุขาภิบาลโรค” โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และนายอภิชาติ หมั่นวิชา เป็นวิทยากร และลงพื้นที่ทำวัคซีนโค ณ หมู่บ้านแม่แพะ, หมู่บ้านแม่ปะ, หมู่บ้านป่าลาน, หมู่บ้านบ้านกองขาก พร้อมทั้งลงพื้นที่พัฒนาคอกไก่อินทรีย์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล