กิจกรรมการจัดการและบริหารการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ (ภาคเรียนที่ 1/2564)

วันที่เริ่มต้น 11/09/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมที่การจัดการและบริหารการตลาด อบรมหัวข้อ“การเป็นผู้ประกอบการและการทำธุระกิจการตลาดแบบ onsite และ online”ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft teams)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   102 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการจัดการและบริหารการตลาด อบรมหัวข้อ“การเป็นผู้ประกอบการและการทำธุระกิจการตลาดแบบ onsite และ online”ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจรุ่นเยาว์ จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams) และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค : คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับชม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 102 คน กิจกรรมประกอบด้วยการอบรม หัวข้อ“การเป็นผู้ประกอบการและการทำธุระกิจการตลาดแบบ onsite และ online”วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล