ทีมเด็กเกษตรจัดกาด 45 ปี_คณะผลิตฯ_30 ธ.ค.2564

วันที่เริ่มต้น 18/12/2564 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 30/12/2564 เวลา 23:00
สถานที่จัด สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6101101357   นายรังสิมันตุ์   พรมเมืองขวา : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6201101364   นางสาวศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6203105306   นางสาวรุจิรา   อัครพัฒน์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 52ชั่วโมง
6222101314   นางสาวขวัญฤดี   อนุรักษ์ป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 52ชั่วโมง
6301122034   นายปกรณ์   ศรีวรรณุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 52ชั่วโมง
6304103326   นางสาวไอริณ   สุวรรณรักษ์ : เคมี 52ชั่วโมง
6401101002   นายกฤษฏิ์ติบัญชา   อ่อนมาก : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6401101031   นางสาวธันยธรณ์   สุมาจิตร : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6401101051   นายภูวเดช   พรมพิลา : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6401101055   นางสาวรัญธิดา   พิณเสนาะ : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401102325   นางสาวจิรนันท์   ชิยางคะบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 52ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 52ชั่วโมง
6401102372   นายนครินทร์   สินสวัสดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 52ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 52ชั่วโมง
6401102382   นางสาวนิลาวัณ   วิชัยนำโชค : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401102384   นายบูราฮานูดิง   สาและ : พืชสวน (ไม้ผล) 52ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401102401   นายพีรพัฒน์   ศรีบุรินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 52ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 52ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน (ไม้ผล) 52ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 52ชั่วโมง
6401102445   นายสิรธีร์   กระบวนสง่า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 52ชั่วโมง
6401102482   นายเอกลักษณ์   พรมเวียง : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401102497   นายธีรภัทร   สีขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 52ชั่วโมง
6401102511   นางสาวศิริลักษณ์   สุพร : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401102522   นายทรงชัย   นงค์พยัคฆ์ : พืชสวน (พืชผัก) 52ชั่วโมง
6401122026   นายพูลทรัพย์   ปิยาโน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 52ชั่วโมง
6401122046   นายอภิวิชญ์   น้ำคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 52ชั่วโมง
6401122052   นายธนกิตติ์   ศรีหาเดช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 52ชั่วโมง
เนื่องจาก ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้นักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใดๆได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงขาดประสบการหลายด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในยุคที่สภาวะการพัฒนาของทั้งโลกเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ในปี พ.ศ.2564 เป็นปีที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งครบรอบ 45 ปี และประชาชนทั่วไปได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว ผู้นำนักศึกษาในนามตัวแทนนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงได้มีการประชุมระดมความคิด ในการจะจัดพื้นที่ขายสินค้าที่มีบรรยากาศของเด็กเกษตรแม่โจ้ โดยกำหนดแนวคิด“กาดนัดเด็กเกษตร” ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีการทดลองประชาสัมพันธ์สอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการจะให้เช่าพื้นที่ขายของปรากฏว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องการทำกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆนอกจากการเรียนออนไลน์
ทีมงานสโมสรนักศึกษาจึงได้วางแผนจัดโครงการกาดนัดเด็กเกษตร ให้เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบการ นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ได้ฝึกปฏิบัติจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา รวมถึเรียนรู้การร่วมงานกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 52  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ได้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ และฝึกฝนทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3. นักศึกษาฝึกการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม
4. สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษา
5. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา
6. ฝึกให้นักศึกษาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เป็นสังคมไร้เงินสด

ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล