เด็กเกษตรเข้ากาด 45 ปี_คณะผลิตฯ_29 ธ.ค.2564

วันที่เริ่มต้น 29/12/2564 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 29/12/2564 เวลา 20:00
สถานที่จัด สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้นักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพใดๆได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงขาดประสบการหลายด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในยุคที่สภาวะการพัฒนาของทั้งโลกเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ในปี พ.ศ.2564 เป็นปีที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งครบรอบ 45 ปี และประชาชนทั่วไปได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว ผู้นำนักศึกษาในนามตัวแทนนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จึงได้มีการประชุมระดมความคิด ในการจะจัดพื้นที่ขายสินค้าที่มีบรรยากาศของเด็กเกษตรแม่โจ้ โดยกำหนดแนวคิด“กาดนัดเด็กเกษตร” ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีการทดลองประชาสัมพันธ์สอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการจะให้เช่าพื้นที่ขายของปรากฏว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องการทำกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆนอกจากการเรียนออนไลน์
ทีมงานสโมสรนักศึกษาจึงได้วางแผนจัดโครงการกาดนัดเด็กเกษตร ให้เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบการ นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ได้ฝึกปฏิบัติจริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา รวมถึเรียนรู้การร่วมงานกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ได้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ และฝึกฝนทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3. นักศึกษาฝึกการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม
4. สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษา
5. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา
6. ฝึกให้นักศึกษาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เป็นสังคมไร้เงินสด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล