โครงการเวทีสภา พลังนักศึกษาสะท้อนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 19/12/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/12/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ และระบบ Facebook live 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 12ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน 12ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101323   นางสาวชลธิชา   สุทธิภาค : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6422101387   นางสาวนรบดี   ศรีแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงการเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ มีแบบแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ทั้งนี้สภานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงประเด็นบางประการที่นักศึกษาพึงทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตรอย่างถูกต้อง
สภานักศึกษาจึงจัดทำโครงการเวทีสภา พลังนักศึกษาสะท้อนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย การดำเนินชีวิตได้ในรั่วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุทธ์ใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ภายใต้เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพวาดด้านสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนตอบข้อซักถามด้านสวัสดิการนักศึกษาผ่านเวทีเสวนาดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 546 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล