64_25 ธ.ค.กาดนัดเด็กเกษตร 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 24/12/2564 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 24/12/2564 เวลา 20:00
สถานที่จัด สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคณะหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อตนเองและสังคม เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยส่งเสริมให้ไปศึกษาค้นคว้าทางด้านวิชาการและการทำวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ หลากหลาย และสามารถนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน และเกษตรกรทั่วประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาจวบจนปัจจุบัน และจะครบรอบ 45 ปี ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดแสดงแปลงสาธิตด้านการเกษตร ในรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านการเกษตรทางพืช และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ และมีอุปการคุณให้กับคณะ จึงกำหนดจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ได้ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ และฝึกฝนทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3. นักศึกษาฝึกการแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม
4. สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษา
5. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมของนักศึกษา
6. ฝึกให้นักศึกษาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เป็นสังคมไร้เงินสด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล