กิจกรรมออมสิน ออมตัง ปังปุริเย "กาดนัดเด็กเกษตร"

วันที่เริ่มต้น 22/12/2564 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 29/12/2564 เวลา 20:00
สถานที่จัด สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101101348   นางสาวพิมพ์ชนก   ยวงผ้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6106103320   นางสาวจิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6201101303   นางสาวกัญญารัตน์   หมื่นหน่อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201102422   นายรุ่งเรือง   เขียดคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6201105310   นางสาวธนพร   ไทยนุรักษ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105313   นางสาวธีรนาฏ   วรรชนะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105322   นางสาวมณฑิรา   เรืองนภารัตน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105323   นางสาวมนัสยา   มั่นแก้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105324   นางสาวเยาวลักษณ์   เขียวจันทร์สืบ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105325   นางสาวรุจิรา   รินต๊ะสม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201105346   นางสาวปานใจ   โท่นตั้ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6210102312   นางสาวธันยาภรณ์   ปัญโญวาท : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102320   นางสาวอมรรัตน์   เชียงทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6214102309   นางสาวจารุกัญญ์   ปิมปะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6301101004   นางสาวกาญจนา   ม่วงมุกข์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101006   นางสาวกุลธิดา   แจ่มกระจ่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101015   นางสาวทิพญาภรณ์   ท้วมยัง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101025   นางสาวปรียาลักษณ์   รอดปันนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102309   นายกันต์พงษ์   ตันเจริญคีรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102330   นายชัยนันท์   ท้าวพรหม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105301   นางสาวกชกร   ดำสงค์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301125349   นางสาวอาภัสรา   ฤทธิ์มาศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6310101006   นายณัฐวุฒิ   อาหลี : การประมง 3ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 3ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 3ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6401101001   นายกนกพันธุ์   ศรีเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101008   นางสาวจตุพร   แสงสุริยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101012   นางสาวจิราภรณ์   ผลบุญ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101016   นายเฉลิมชัย   ปัญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101019   นายชาญชัย   ท่องพนาศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101023   นางสาวณัฐนันท์   พวงดอกไม้ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101029   นางสาวทัศวรรณ   ผินสุวรรณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101030   นางสาวธัญญ์ชุติมา   นามปวน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101035   นางสาวนัชนาภา   พิพัฒธากร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101036   นางสาวนันทัชพร   กานา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101038   นางสาวนุศรา   เดชคำภู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101044   นายพณพัฒน์   บุญญประภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101046   นางสาวพัชราภรณ์   วงค์ษา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101049   นางสาวเพ็ญนภา   ธานะวิโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101050   นายภูมิพลอย   พงษ์นางเมาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101054   นางสาวรภาวรรณ   เสือน้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101055   นางสาวรัญธิดา   พิณเสนาะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101058   นางสาววิภาวี   ทิมให้ผล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101059   นางสาววิภาวี   วิโรจน์ศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101065   นางสาวสุภารักษ์   แกดู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101069   นายอรัณย์   สินวิริยะนนท์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101071   นางสาวอาริสา   จิตรถวิล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401122006   นายกัมปนาท   เพ็ชร์รักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122023   นายปรีชา   โขนกระโทก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122032   นางสาวมินตรา   เข็มมาเเก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122037   นางสาวรัตนาภรณ์   เอียดศรีชาย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125311   นางสาวบุรินทร์ลักขณ์   คฤหะมาน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6405105411   นางสาวศศิธร   องค์สุนทร : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6422101309   นางสาวกวินธิดา   ขอนกระโทก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422102012   นางสาววราภรณ์   สืบดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422102015   นางสาวสกลภัทร   เรือนเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422102018   นางสาวอริศรา   กึกกอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
นักศึกษา รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ฝึกการออม เปิดบัญชีธนาคารออมสิน และ app.MYMO โอนจ่ายเงินผ่านมือถือ ในโครงการพัฒนานักศึกษาฝึกความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ #กาดนัดเด็กเกษตร2021 ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการกาดนัดเด็กเกษตร ฉลอง 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 22 - 29 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะด้านความรู้ หรือ Hard Skills (3R) และทักษะทางอารมณ์ Soft Skills (7C) ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมการเป็นสังคมไร้เงินสด ( cashless society ) โดยซื้อขายผ่าน Application เพื่อให้สามารถเช็คยอดเงินหมุนเวียนภายในงาน และซุ่มแจกของรางวัล กระตุ้นการขายและสร้างความสนุกสนานให้งานด้วยกิจกรรมสันทนาการ ตลอด 8 วัน ซึ่งทีมจัดงานและนักศึกษาผู้ขายเป็นผู้ร่วมคิดสร้างสรรค์วางแผนดำเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการ จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการทำอย่างแท้จริง และนักศึกษาดำเนินงานภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา รับ 3 ชั่วโมงกิจกรรม ฝึกการออม เปิดบัญชีธนาคารออมสิน และ app.MYMO โอนจ่ายเงินผ่านมือถือ ในโครงการพัฒนานักศึกษาฝึกความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ #กาดนัดเด็กเกษตร2021 ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการกาดนัดเด็กเกษตร ฉลอง 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 22 - 29 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ บริเวณร้านนมเกษตรแม่โจ้ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการมืออาชีพ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะด้านความรู้ หรือ Hard Skills (3R) และทักษะทางอารมณ์ Soft Skills (7C) ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมการเป็นสังคมไร้เงินสด ( cashless society ) โดยซื้อขายผ่าน Application เพื่อให้สามารถเช็คยอดเงินหมุนเวียนภายในงาน และซุ่มแจกของรางวัล กระตุ้นการขายและสร้างความสนุกสนานให้งานด้วยกิจกรรมสันทนาการ ตลอด 8 วัน ซึ่งทีมจัดงานและนักศึกษาผู้ขายเป็นผู้ร่วมคิดสร้างสรรค์วางแผนดำเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการ จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการทำอย่างแท้จริง และนักศึกษาดำเนินงานภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล