โครงการปลูกป่า ปลูกความดี เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 18/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดชุมพรและภาคเครือข่าย ได้จัดทำโครงการ ปลูกป่า ปลูกความดี เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น ยางนา กันเกรา ปลาไหลเผือก จำนวน 3,000 ต้น นำโดย ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและประชาชนชาวอำเภอละแม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมท้องถิ่นในอำเภอละแม ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 21 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล