โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 14/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ไม่สามารถออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้ ทำให้มีความพร้อมไม่มากนักในการออกไปสหกิจฝึกงานกับหน่วยงานที่สนใจ ทำให้ขาดความรู้ในการศึกษางานและระเบียบในการเตรียมความพร้อม สำหรับการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทางเลือกการประกอบอาชีพที่หลากหลาย การลงทุนในอนาคต การติดต่อสื่อสารกับทางราชการ มีความสำคัญมากต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และหลากหลายหน่วยงานได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์การเงินมาช่วยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษา เพื่อการพิมพ์หนังสือราชการอย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพออนไลน์ และเพื่อศึกษาการลงทุนในยุคดิจิทัลและการใช้ Python เพื่อการลงทุนและ Data Science ซึ่งการเข้ารับการอบรมดังกล่าวจะทำให้ทราบแนวทางการมุ่งสู่การประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมที่ 1 ได้เชิญคุณปรียา พระก่ำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการอย่างมืออาชีพ, ในกิจกรรมที่ 2 ได้เชิญคุณทัตพล กาวิล ,คุณพรหมอารักษ์ บุญโยทก ตำแหน่ง Content creator มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง กระบวนการทำงาน,อาชีพออนไลน์(การเป็น youtuber และการโฆษณาออนไลน์) และดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ ประธานหลักสูตรผู้ประกอบการและนวัตกรรมและทีมวิทยากร สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนโมเดลธุรกิจเกษตร ด้วย Lean Canvas และ Lean Thinking,การสร้างแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ยุค 4.0 และในกิจกรรมที่ 3 ได้เชิญคุณสุปรียา หวังเสถียร และคุณสรัล เจียรรัตนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัยการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การลงทุนในยุคดิจิตทัลการใช้ python เพื่อการลงทุน และ Data Science ซึ่งการเข้ารับการอบรมดังกล่าวจะทำให้ทราบแนวทางการมุ่งสู่การประกอบอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ โดยจะจัดกิจกรรมที่ 1 จำนวน 60 คน ขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. , จัดกิจกรรมที่ 2 จำนวน 61 คน ในวันที่ 15,18และ29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. และจะจัดกิจกรรมที่ 3 จำนวน 61 คน ในวันที่ 5และ8 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งจัดอบรมในระบบออนไลน์(Microsoft Team) รวมทั้ง 3 กิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 58 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 65 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล