การประเมินนโยบาบกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและสะท้อนความต้องการจากการท่องเที่ยวชุมชนในยุคโควิด
-
วันที่เริ่มต้น 04/11/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 04/11/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเสวนาภายใต้งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ ประเมินนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและสะท้อนความต้องการจากการท่องเที่ยวชุมชนในยุคโควิด โดยวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ยุวดี จิตต์โกศล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2.คุณสมศักดิ์ เลาหวัฒน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร 3.ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการบริหารบริษัท GENCO 4.คุณสิทธิโชค เล็งไพบูลย์ ผู้ประสานงานกลุ่มชุมพรฟอร์รั่ม ภาคประชาสังคม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล