โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ

วันที่เริ่มต้น 25/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก อีกทั้งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และป่าเสื่อมโทรมของไทยเป็นปัญหาเรื้อรังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ และป่าต้นน้ำลดลง และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาภัยแล้ง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เห็นว่า การปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2564 ท่ามกลางสภาวะแพร่ระบาดโควิด-19 จึงปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูป่าออนไลน์ และ กิจกรรมฟื้นฟูป่าแบบจำกัดผู้เข้าร่วม ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเรือนเพาะชำหน่วยวิจัย FORRU คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล