โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 21/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความประทับใจและบรรยากาศในการทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยปัจจุบัน ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา การสมัครงาน รวมถึงการทำงานจริง คือ ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าต้องแสดงออกอย่างไรเพื่อที่จะสื่อถึงบุคลิกภาพที่ดี อีกทั้ง การแสดงออกทั้งทางอวัจนภาษา (ภาษากาย) วัจนภาษา (ภาษาพูด) และกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพที่น่าประทับใจและเพิ่มความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน การสร้างคุณค่าในตัวผู้ปฏิบัติงาน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ควรทำอย่างไร ดังนั้น หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษา และก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต จึงได้จัดทำ "โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 " ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ โดยได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารในที่สาธารณะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 1) ผู้จัดการขยายงานชั้น 2 ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), Team Leader STK Smart Happy Life และวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูด 2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 59 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล