กิจกรรมท่องเที่ยวและท้องถิ่น : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ผ่านระบบออนไลน์)
-
วันที่เริ่มต้น 06/11/2564 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 06/11/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเสวนาภายใต้งานวิจัยเรือง : การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืน ในหัวข้อท่องเที่ยวและท้องถิ่น : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 12.00-16.00 น. โดยมีวิทยากร จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1.คุณทวี เสริมภักกดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 3.ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 4.คุณสกาวรัตน์ นาคสุวรรณ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ อบจ.ชุมพร 5.คุณสุภาพร อารีราษฎร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ 6.คุณไกรศร คงไข่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบอนไลน์แล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล