กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับฐานเรียนรู้ของสาขาวิชาการจัดการ
-
วันที่เริ่มต้น 23/01/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/01/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์บ่มเพาะผู้ช่วยธุรกิจชุมชน อาคารเทวดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับฐานเรียนรู้ของสาขาวิชาการจัดการ เพื่อทำความสะอาดอารเทวดา ทำการปรับปรุงพื้นที่ และทำน้ำตก (จำลอง) บริเวณใต้ต้นมะขาม เพื่อจัดทำแปลงผักสวนครัว ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ช่วยธุรกิจชุมชน อาคารเทวดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร ในวันที่ 23-24 มกราคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   10 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล