โครงการสร้างแรงบันดาลใจและกลยุทธิ์ในการดำเนินธุรกิจทางด้านบริการ

วันที่เริ่มต้น 29/09/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 29/09/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6106101301   กนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   กานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101319   ธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101325   ชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101331   ฐิติณัฏฐ์   อานุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101335   ณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101342   ณัฐวุฒิ   สว่างยิ่งเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   ดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101350   ทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101357   ธรรมธร   ฮะวังจู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   ธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101370   นัฐกานต์   ทศจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   ปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101386   ปวริศา   คำอิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101390   ปาริฉัตร   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   พงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101400   พรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101406   พัชรพันธ์   การประพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   พิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   พิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   ภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101427   รักษ์เกียรติ   วงศ์ประสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101432   วนิดา   กล่อมดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101442   ศศิวิมล   โพธิ์ทองดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101446   ศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101456   แหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101461   อนุวัต   รากะรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101465   อรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101470   ปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
โครงการสร้างแรงบันดาลใจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทางด้านบริการ เรื่อง"เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจร้านสะวดกซัก otteri wash&dry ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สู่ยุค new normal" เป้นการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางสำหรับผ้ที่อยากทำธุรกิจในอนาคต ประโยชน์จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแรงบัดาลใจ แนวคิดการเริ่มธุรกิจ การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และการแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ ข้อควรระวัง และกลยุทธ์จากเจ้าของธุรกิจที่ก้าวข้ามผ่านวิกฤติมาได้ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   184 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล