โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักวิชาชีพบัญชี

วันที่เริ่มต้น 15/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6106103301   กชพร   แก้วพะคงคา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103302   กชพรรณ   โชคพงศ์กุศล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103303   กนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103304   กัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103307   กานต์นรี   ใจเอื้อ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103308   กิตติยา   เจียมศักดิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103310   กุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103311   เกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103312   เกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103313   เกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103314   ขนิษฐา   บุญโนนยาง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103315   จันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103316   จารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103317   จินตนา   กรุงนะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103318   จิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103320   จิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103321   จิราพร   เมืองขาว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103322   จีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103323   เจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103324   เจนจิรา   ถาวรคงสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103326   ชนาภา   สักลอ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103327   ชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103328   ชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103329   ชุติมา   คงความเพียร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103330   นางสาวแซ้บ   ลุงจาย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103332   ฐิติวรดา   ใจเอ้ย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103333   ณฐิกา   ภูธิวุฒิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103334   ณัฐกานต์   คงมาก : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103336   ณัฐฌา   เหลื่อง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103339   ณิชานาฎ   รินนายรักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103340   ดลฤดี   อินทะโจน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103341   นางสาวดาราภรณ์   ชาติสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103342   ดาราภรณ์   สุจิรพจีกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103343   ดาเรศนารถ   ดาวสลับสี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103344   ดุษฎีพร   เรืองคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103345   ตรีทิพยนิภา   จี้ใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103346   ทรรศนีย์   เก๋วัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103347   ทักษ์ดนัย   ญานะฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103348   ทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103349   ธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103350   ธนิษฐา   นวลปันยอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103351   ธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103352   ธิดารัตน์   สิริพรชัยกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103353   นนทกร   จันทร์บุญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103354   นภัสวรรณ   สารกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103355   นภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103356   นริศรา   จุตโน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103357   นริศรา   ชมชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103358   นฤมล   วงเวียน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103359   นฤมล   วังโพธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103360   นลินนิภา   นำพา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103362   นัฐพร   แซ่จัง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103364   นาถยา   เสริฐศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103365   นารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103366   น้ำฝน   ทับเปียง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103368   นิติธร   ลูกบัว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103369   นิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103370   ปณิตา   หอมอบ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103371   ปนิดา   ของดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103372   ประกายแก้ว   โคนโท : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103373   ปริณดา   ยะกุย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103376   ปานขวัญ   ปกรณ์วนาไพร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103377   ปาริณา   ปิ่นวิเศษ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103379   ปุณชรัสมิ์   กาญจนเตมีย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103380   พรธิดา   ตะบิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103382   พัชราภรณ์   บัวจี๋ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103383   พัชรี   ปุกคาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103384   พัชรี   สายบุญยืน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103385   พัฒนากร   ทาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103386   พิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103387   พิมพ์พนิต   ใหม่คำน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103388   พิราพรรณ   คำแปง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103389   นายพีรวัส   ดวงฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103390   เพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103391   ภัตทรา   หลำหยง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103392   ภัทร์จิรา   ใจก้อน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103393   ภาณุพงษ์   ฉลาดดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103394   ภิภาพร   แซ่เติ๋น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103395   นางสาวมณีรัตน์   สุกใส : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103396   มนัญญา   รามการุณย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103397   มัตสยา   อุระแสง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103398   มุกดา   เตชะเดชวรพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103399   รวิภา   สกุลไพรวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103400   รังสิมา   สมบูรณ์ชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103401   รัฐศาสตร์   เกตสระชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103402   รัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103403   ราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103404   รุฤญา   มาโยธา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103405   ฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103406   ลักษิกา   เเซ่หลี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103408   วรพรรณ   โบเซะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103409   นายวรภัทร   โชติพรม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103410   วรรณพร   คิดว่อง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103411   วรรณิดา   แก้วหลวง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103412   นางสาววรรัตน์   คำนวล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103413   วราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103414   วราภรณ์   กันหา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103415   วลัยลักษณ์   กันทะตุ้ย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103416   วันดา   มานิตพนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103417   วิกานดา   ศรีสำราญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103418   วิมพ์วิภา   จิตรช่วย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103419   วิลาวัลย์   พูลเมธี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103420   วิลาสินี   ราชคม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103421   วิลาสินี   วงษ์กัณหา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103422   ศกลวรรณ   บัญญัติศิลป์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103426   ศศิประภา   โชติ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103427   ศศิวิมล   ใจหล้า : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103428   ศัตราภรณ์   ตุ้ยดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103429   ศิรัญญา   ดวงสุภา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103430   ศิริวรรณ   คำแจ้ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103431   ศิริโสภา   ปินใจกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103432   ศุทธินี   ธุระวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103433   ศุภากรณ์   มีบุญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103434   สรวงสุดา   วิมานสาคร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103435   สิรามล   ชารีวัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103437   สิริรัตน์   กุณะแสงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103438   สุกฤตา   ปินใจกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103439   สุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103440   สุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103441   สุธิตา   เสือยงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103442   สุประภา   ธาตุทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103444   สุพิชญา   พันธุ์สุวรรณ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103446   สุรารักษ์   ตุ่นหนิ้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103447   สุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103448   สุวนันท์   แม้นศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103449   หอม   ลุงทุน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103450   อรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103451   อรพรรณ   มีมาก : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103452   อรวรรณ   ณรงค์มี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103453   อรอิศรา   สุขผล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103455   อักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103457   นางสาวอาภาศิริ   จินะพรม : บัญชี 6ชั่วโมง
โครงการอบรมสัมนาเชิงบรรยาย "โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัลสำหรับนักวิชาชีพบัญชี วิทยากรโดย รศ.ดร.อุเทน เลานำทา จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.00-17.00 น. ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันไวรัวโคดรนา COVID-19
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล