โครงการอบรมเพื่อเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับนักวิชาชีพบัญชี

วันที่เริ่มต้น 15/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6106103301   นางสาวกชพร   แก้วพะคงคา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103302   นางสาวกชพรรณ   โชคพงศ์กุศล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103303   นางสาวกนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103307   นางสาวกานต์นรี   ใจเอื้อ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103308   นางสาวกิตติยา   เจียมศักดิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103310   นางสาวกุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103312   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103313   นายเกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103314   นางสาวขนิษฐา   บุญโนนยาง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103317   นางสาวจินตนา   กรุงนะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103318   นางสาวจิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103320   นางสาวจิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103322   นางสาวจีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103323   นางสาวเจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103324   นางสาวเจนจิรา   ถาวรคงสกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103326   นางสาวชนาภา   สักลอ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103328   นางสาวชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103329   นางสาวชุติมา   คงความเพียร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103330   นางสาวแซ้บ   - : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103332   นางสาวฐิติวรดา   ใจเอ้ย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103333   นางสาวณฐิกา   ภูธิวุฒิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103334   นางสาวณัฐกานต์   คงมาก : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103336   นางสาวณัฐฌา   เหลื่อง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103339   นางสาวณิชานาฎ   รินนายรักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103340   นางสาวดลฤดี   อินทะโจน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103341   นางสาวดาราภรณ์   ชาติสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103342   นางสาวดาราภรณ์   สุจิรพจีกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103343   นางสาวดาเรศนารถ   ดาวสลับสี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103344   นางสาวดุษฎีพร   เรืองคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103345   นางสาวตรีทิพยนิภา   จี้ใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103346   นางสาวทรรศนีย์   เก๋วัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103347   นายทักษ์ดนัย   ญานะฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103350   นางสาวธนิษฐา   นวลปันยอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103352   นางสาวธิดารัตน์   สิริพรชัยกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103353   นายนนทกร   จันทร์บุญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103354   นางสาวนภัสวรรณ   สารกาศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103356   นางสาวนริศรา   จุตโน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103357   นางสาวนริศรา   ชมชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103358   นางสาวนฤมล   วงเวียน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103359   นางสาวนฤมล   วังโพธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103360   นางสาวนลินนิภา   นำพา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103362   นางสาวนัฐพร   แซ่จัง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103364   นางสาวนาถยา   เสริฐศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103365   นางสาวนารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103366   นางสาวน้ำฝน   ทับเปียง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103368   นายนิติธร   ลูกบัว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103369   นางสาวนิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103370   นางสาวปณิตา   หอมอบ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103371   นางสาวปนิดา   ของดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103372   นางสาวประกายแก้ว   โคนโท : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103373   นางสาวปริณดา   ยะกุย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103376   นางสาวปานขวัญ   ปกรณ์วนาไพร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103377   นางสาวปาริณา   ปิ่นวิเศษ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103379   นางสาวปุณชรัสมิ์   กาญจนเตมีย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103380   นางสาวพรธิดา   ตะบิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103382   นางสาวพัชราภรณ์   บัวจี๋ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103383   นางสาวพัชรี   ปุกคาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103384   นางสาวพัชรี   สายบุญยืน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103385   นายพัฒนากร   ทาคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103386   นางสาวพิมพ์จันทร์   แซ่ย่าง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103387   นางสาวพิมพ์พนิต   ใหม่คำน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103388   นางสาวพิราพรรณ   คำแปง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103389   นายพีรวัส   ดวงฟู : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103391   นางสาวภัตทรา   หลำหยง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103392   นางสาวภัทร์จิรา   ใจก้อน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103393   นายภาณุพงษ์   ฉลาดดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103394   นางสาวภิภาพร   แซ่เติ๋น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103395   นางสาวมณีรัตน์   สุกใส : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103396   นางสาวมนัญญา   รามการุณย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103397   นางสาวมัตสยา   อุระแสง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103398   นางสาวมุกดา   เตชะเดชวรพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103399   นางสาวรวิภา   สกุลไพรวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103400   นางสาวรังสิมา   สมบูรณ์ชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103401   นายรัฐศาสตร์   เกตสระชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103403   นายราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103404   นางสาวรุฤญา   มาโยธา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103405   นายฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103406   นางสาวลักษิกา   เเซ่หลี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103408   นางสาววรพรรณ   โบเซะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103409   นายวรภัทร   โชติพรม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103410   นางสาววรรณพร   คิดว่อง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103411   นางสาววรรณิดา   แก้วหลวง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103412   นางสาววรรัตน์   คำนวล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103413   นางสาววราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103414   นางสาววราภรณ์   กันหา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103415   นางสาววลัยลักษณ์   กันทะตุ้ย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103416   นางสาววันดา   มานิตพนา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103417   นางสาววิกานดา   ศรีสำราญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103418   นางสาววิมพ์วิภา   จิตรช่วย : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103419   นางสาววิลาวัลย์   พูลเมธี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103420   นางสาววิลาสินี   ราชคม : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103421   นางสาววิลาสินี   วงษ์กัณหา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103422   นางสาวศกลวรรณ   บัญญัติศิลป์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103426   นางสาวศศิประภา   โชติ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103427   นางสาวศศิวิมล   ใจหล้า : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103428   นางสาวศัตราภรณ์   ตุ้ยดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103429   นางสาวศิรัญญา   ดวงสุภา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103430   นางสาวศิริวรรณ   คำแจ้ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103431   นางสาวศิริโสภา   ปินใจกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103432   นางสาวศุทธินี   ธุระวรรณ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103433   นางสาวศุภากรณ์   มีบุญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103434   นางสาวสรวงสุดา   วิมานสาคร : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103435   นางสาวสิรามล   ชารีวัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103437   นางสาวสิริรัตน์   กุณะแสงคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103438   นางสาวสุกฤตา   ปินใจกุล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103440   นางสาวสุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103441   นางสาวสุธิตา   เสือยงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103442   นางสาวสุประภา   ธาตุทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103444   นางสาวสุพิชญา   พันธุ์สุวรรณ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103446   นางสาวสุรารักษ์   ตุ่นหนิ้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103448   นางสาวสุวนันท์   แม้นศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103449   นางสาวหอม   ลุงทุน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103451   นางสาวอรพรรณ   มีมาก : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103452   นางสาวอรวรรณ   ณรงค์มี : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103453   นางสาวอรอิศรา   สุขผล : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103455   นางสาวอักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103457   นางสาวอาภาศิริ   จินะพรม : บัญชี 6ชั่วโมง
โครงการอบรมสัมนาเชิงบรรยาย "โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัลสำหรับนักวิชาชีพบัญชี วิทยากรโดย รศ.ดร.อุเทน เลานำทา จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.00-17.00 น. ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันไวรัวโคดรนา COVID-19
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล