โครงการพลังงานสานฝันวันเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่เริ่มต้น 11/01/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 11/01/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่งและมีความสุข มีเป้าประสงค์ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และมีกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้
ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในวิทยาลัยจัดทำโครงการพลังงานสานฝันวันเด็กร่วมกับนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน ทั้งนี้ด้วยทางสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน ได้จัดทำโครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่จำนวน ๓ หมู่ บ้านประมาณ ๒๐๐ คน ในการนี้ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน ได้ขออนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมของขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 32 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล