โครงการเพิ่มสมรรถนะศักยภาพทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วันที่เริ่มต้น 25/09/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 25/09/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพไปรับใช้สังคม เป็นภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และศิษย์เก่า โดยบูรณาการทักษะการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตลอดการเรียนของหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพเพื่อรองรับความของต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ประกอบด้วย วิชาชีพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงานและอาคาร และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาวิชาการจัดการพลังงาน (ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ชั้น 2 และผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ชั้น 3) ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ในการออกไปประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการเพิ่มทักษะตลอดการเรียนนของหลักสูตร ก่อนสำเร็จการศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะตลอดเวลาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและตรงตามสมรรถนะวิชาชีพที่ทำงานได้จริง อีกทั้งรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงจัดให้มีโครงการเพิ่มสมรรถนะศักยภาพทางวิชาชีพและศิษย์เก่าวิทยาลัยพลังงานทดแทน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล