โครงการการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ

วันที่เริ่มต้น 30/11/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/12/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งของบัณฑิตจบใหม่ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นมากทำให้เกิดการแข่งขัน และมีการแย้งงานกันที่สูง อีกทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่สมดุลประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ำกระทบถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในภาวะการว่างงาน นอกจากนี้ปัญหาสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ก็ส่งผลให้มีการเลิกการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีผู้ตกงานและว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันการสร้างธุรกิจเป็นของตนเองหรือการเป็นผู้ประกอบการก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถลดปัญหาการว่างงาน ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโลกปัจจุบัน รวมทั้งจะต้องมีแรงผลักดันในการก้าวผ่านปัญหา มีการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำจริงได้ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ มีการพัฒนาความคิด สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง และจะต้องไม่กลัวการแข่งขัน ที่สำคัญมหาวิทยาลัยโจ้ได้จัดลำดับตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 คือมุ่งมั่นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป้าประสงค์ส่วนหนึ่งต้องให้นักศึกษามีอาชีพหรือประกอบการในกลุ่มนี้ ดังนั้นวิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาจบใหม่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาจบใหม่ เพื่อลดปัญหาการว่างงานในสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้จัดทำโครงการการส่งโครงการการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล