โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
-
วันที่เริ่มต้น 20/12/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/12/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดงาน ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในเวลา 8.00 - 20.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นางสาวธิดาพร คำแก้ว นักศึกษาชมรมกองกำลัง "เที่ยว" รับใช้สังคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล