กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกสภาอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปี 2564

วันที่เริ่มต้น 11/09/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด ปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ MS Teams 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกสภาอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อปฐมนิเทศสมาชิกสภาอาสา ให้สมาชิกได้ทำความรู้จักกัน และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ รวมถึงพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นสภาอาสา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล