โครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564
Fisheries Award 2021
วันที่เริ่มต้น 07/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากข้อมูลศูนย์คุณธรรมได้วิจัยพบว่า แกนหลักของคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับสังคมไทยมี 10 ประการคือ 1) ความพอเพียง 2) ความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3) ความกตัญญู กตเวทิตา 4) ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง 5) ความเสียสละ 6) ความมีวินัย 7) ความอดทนอดกลั้น 8) ความรับผิดชอบ 9) ความขยันหมั่นเพียร และ 10) ความมีสติ นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าการจะสร้างคนไทยให้มีคุณธรรมเหล่านี้เป็นลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพแล้ว ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยต้องมีการส่งเสริม มีต้นแบบ มีการให้ความคิด มีการกระทำและให้ตระหนักเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ด้วยการทำกิจกรรมคุณธรรมในหลากหลายรูปแบบ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งต่างก็มีนโยบายและหน้าที่ในการสร้างนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วยคุณสมบัติในสามด้านคือ 1) เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมในการคิด การพูด การกระทำดี ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์ มีคุณค่า 2) เป็นคนมีความสามารถในทางวิชาชีพ 3) เป็นคนที่มีความสุขทางจิตวิญญาณในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้
ดังนั้นคณะ และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการบรรจุโครงการ Fisheries Award ประจำปีการศึกษา 2564 ไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม-จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล