พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI สินค้าทุเรียนในวงระนอง
-
วันที่เริ่มต้น 16/12/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/12/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และอาจารย์อรวรรณ อินสตูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) สินค้าทุเรียนในวงระนอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองและสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI สินค้าทุเรียนในวงระนอง ซึ่งออกใบอนุญาตโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ณ อาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พิธีการมอบใบอนุญาตดังกล่าวฯ มี นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงถึงความสำคัญและความเป็นมาของการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ทุเรียนในวงระนอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับใบอนุญาต จำนวน 232 ราย และผู้ประกอบการจำนวน 1 ราย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านในวง โดยเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าสินค้าทุเรียนในวงระนอง ในการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการรับรองด้วยใบอนุญาตสามารถการันตีถึงแหล่งที่มา และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดระนอง ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรยบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล