งานบุญเดือนสิงห์ ครั้งที่ 10
-
วันที่เริ่มต้น 21/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6107108302   นางสาวกุลสตรี   ศรีคง : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6107108307   นายชลดรงค์   ทรงแก้ว : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6107108308   นายฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6107108315   นางสาวนิตยา   เพ็ชรแก้ว : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6107108317   นางสาวลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6107108326   นางสาวสุปรียา   แซ่เซี่ยน : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6107108328   นางสาวเสาวณี   หมานระเด็น : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6207108304   นางสาวจิราภรณ์   มณีโชติ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108305   นายณภัทร   ดำนิล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108310   นายธวัชชัย   ขนอม : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108316   นายพริษฐ์   มีนวล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108317   นายวัชรพงค์   พินทับ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108318   นายสรจักร   ฐินะกุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108319   นางสาวสิริวรรณ   พรหมเมศร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
6207108320   นางสาวสุมิตรา   มณีโชติ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 15ชั่วโมง
เป็นกิจกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ กิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญสาขา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของสาขา ที่จะต้องมมีการจัดขึ้นมาในเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ เชื่อมไมตรี ระหว่างพี่และน้อง จึงเรียกงานนี้ว่า งานบุญเดือนสิงห์ ซึ่งจัดในวันที่ 21 กันยายน 2562 แต่ละปีของการจัด อาจจะไม่ตรงตามเดือนสิงหาคม เนื่องจาก ช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น อาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ได้ จึงได้มีการเลื่อนไปจัดในเดือนกันยายน ตามสภาพความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล