มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
-
วันที่เริ่มต้น 04/07/2561 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 04/07/2561 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบระเบียบข้อบังคับ ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” “การใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลสำหรับนักศึกษา” และ “ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล