แม่โจ้ - ชุมพร จัดพิธีสดุดี ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
-
วันที่เริ่มต้น 22/08/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/08/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดพิธีสดุดี อาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีสักการะด้วยพวงมาลา การกล่าวสดุดีโดยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ การเล่าประสบการณ์การทำงานร่วมกับ อาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดย ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ และนายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร รวมถึงการร่วมยืนไว้อาลัย
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร กล่าวในโอกาศจัดพิธีสดุดี อาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ประจำปี 2562 ว่า อาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ เป็นนักพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวง และเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่เพื่อพัฒนาแม่โจ้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพรแห่งนี้ ท่านทำหน้าที่ด้วยความอดทน มุมานะ เสียสละ ทำจริง แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม ทำและสู้งานด้วยความจริงใจ ทำให้มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จนถึงทุกวันนี้

อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ กล่าวต่อว่า ทุกวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของท่าน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและเกียรติประวัติการทำงานของอาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมกฤษ์ ขอให้พวกเราทุกคน ร่วมรักษาแผ่นดินแม่โจ้ ละแมแห่งนี้ โดยการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด สานต่อความฝันของท่านต่อไป และขออำนาจแห่งความดีที่ท่านสร้าง ปกป้องคุ้มครอง ขจัดภัยพิบัติ ขอความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน กระทำภารกิจการใด ขอให้สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหวังทุกประการ เพื่อแสดงออกถึงความรักความเคารพต่ออาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
อาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2482 ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน บิดาชื่อ นายอ่อน มารดาชื่อ นางจวน สมรสกับคุณ อุไร จึงวานิช มีบุตรชาย 1 คน บุตรธิดา 2 คน สำเร็จการศึกษาชั้นอาชีวศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม จบวิชาชีพเกษตรกรรมชั้นสูงจาก วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่ (รุ่นที่ 22) ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านปฐพีวิทยา จาก University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์
ด้านการทำงาน รับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มต้นจากการเป็นนักการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และย้ายโอนรับตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 5 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521 ที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และเลื่อนเป็นอาจารย์ ระดับ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2526 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานสูงสุด คือ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539
อาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคเนื้องอก กดทับเส้นประสาทหัวใจ สิริรวมอายุ 60 ปี 24 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล