รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "วัยรุ่น วัยใส" เตือนภัยวัยรุ่น
-
วันที่เริ่มต้น 24/09/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/09/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นที่ 24 และ 26 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร จัดโครงการ "วัยรุ่น วัยใส" บรรยายโดยโรงพยาบาลละแม ได้แก่ นายอิศเรศร์ นาครักสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวน้ำทิพย์ พุทธิเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาวศุภากร พูลสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยมี อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด อาจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเรียนแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากปัญญาของวัยรุ่น เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักในการดูแลตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาของวัยรุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นเวลา 2 วัน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล