รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมโต้วาที แบบไหนดีกว่ากัน?
-
วันที่เริ่มต้น 04/10/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/10/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด คาวบอย 3 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมโต้วาทีในหัวข้อ "สังคมเมืองกับสังคมชนบท แบบไหนน่าอยู่กว่ากัน" และ "ผู้นำหญิงกับผู้นำชาย แบบไหนดีกว่ากัน" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กิจกรรมโต้วาทีดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกความกล้าในการแสดงออกความคิดเห็น สร้างความมั่นใจในตนเอง ฝึกทักษะในการพูดในที่สาธารณะ และการทำงานเป็นทีม รวมถึงฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอย่างเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล