ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ทำความสะอาดสถานที่ราชการและสถานที่ชุมชนในอำเภอละแม
-
วันที่เริ่มต้น 21/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/02/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ตลาดเทศบาลตำบลละแม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เชษฐ์ ใจเพชร พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลตำบลละแมและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอละแม กิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะ และการลดปริมาณขยะ และกิจกรรมร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง รวมทั้งสถานที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นชุมชนที่น่าอยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วเรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล