เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

วันที่เริ่มต้น 01/06/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเน้นการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาการบัญชี ให้เป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความอดทน สู้งาน ดังนั้น การรับเข้าและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพ ภายใต้กลไกของระบบประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรฯ จึงได้พิจารณาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้พื้นฐานในภาพรวมของการทำธุรกิจ ลักษณะกิจการในประเภทธุรกิจต่าง ๆ การจัดการโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภายใต้การทำงานในองค์กรธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ด้านระบบบัญชี วงจรการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกระบวนทางธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงมายังการบันทึกรายการค้าและการจัดทำงบการเงิน นอกจากนั้น หลักสูตรได้พิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถิติเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียนเนื่องเพื่อให้นักศึกษาเรียนในวิชาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งในด้านของการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน การกำหนดเป้าหมายในการเรียน และวางแผนการใช้ชีวิตตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างมีความสุขและสามารถเรียนตามแผนการศึกษาและสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล