เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน วิชาเอกการจัดการ

วันที่เริ่มต้น 10/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งในแต่ละรายวิชาต่างต้องการให้นักศึกษามีความรู้อย่างรอบด้าน วิธีการหนึ่งที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติจากอาจารย์ประจำวิชา คือการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชานั้น ๆ รวมทั้งได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 143 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล