โครงการอบรมเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
-
วันที่เริ่มต้น 16/10/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 16/10/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. จัดฝึกอบรมเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้กับข้าราชการทุกเหล่า นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้รับทราบโดยทั่วกัน
ตามกำหนดการโครงการฯ มีการอบรมเผยแพร่ขยายผลความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดย วิทยากรจิตอาสา 904 วปร. การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ADE
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล