รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร เยี่ยมชมและศึกษาพัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
-
วันที่เริ่มต้น 17/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ในวิชา รศ 211 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองไทย โดยอาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ "พัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล