โครงการวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนประชาเอื้ออารี
-
วันที่เริ่มต้น 17/12/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 17/12/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงเรียนประชาเอื้ออารี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ และอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ จัดทำโครงการวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนประชาเอื้ออารี อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่จัดไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล