ฐานการเรียนรู้บัว แม่โจ้-ชุมพร จัดงาน "ศาสตร์และศิลป์แห่งบัว"
-
วันที่เริ่มต้น 21/08/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/08/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6107103302   นางสาวนภเกตน์   ปริงหาดยาย : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6107103303   นางสาวปิยาพัชร   มีเดช : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6107103304   นางสาวปุษยา   หมัดจันทร์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6107103306   นางสาวพรชนก   หอมวงษ์ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6107104303   นางสาวชุติมณฑน์   จันทร์ทองขาว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6107104309   นายภูริวัจน์   ตู้บรรเทิง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6107104313   นางสาวอาทิมา   สอดส่อง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6107108308   นายฐาปกรณ์   ไชยวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6107108326   นางสาวสุปรียา   แซ่เซี่ยน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ฐานการเรียนรู้บัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้จัดงาน "ศาสตร์และศิลป์แห่งบัว" โดยมี ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน ณ ฐานการเรียนรู้บัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัว สาธิตการทำชาเม็ดบัว นวดฝ่าเท้าจากผลิตภัณฑ์น้ำมันสปากลิ่นบัว ปล่อยปลาแฟนซีคาร์ฟ 1,000 ตัว เติมจุลินทรีย์บำบัดน้ำลงในสระบัว การแสดงดนตรีสดจากนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วาดภาพโปสการ์ดบัว การประกวดถ่ายภาพ เล่นเกมส์และนันทนาการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมงานมาจากโรงเรียนบ้านแหลมสันติ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม โรงเรียนวัดปากน้ำละแม โรงเรียนประชาเอื้ออารี โรงเรียนละแมวิทยา กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ สร้างความเป็นผู้นำในการเป็นผู้ดูแลนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล