โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 21/12/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 21/12/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ในโครงการนี้ วิทยากรได้บรรยาย หัวข้อ "Gale eBooks และฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัย ในยุคที่ต้องใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา" ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง 1) ช่องทางและสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ทั้งภายในและนอกเครือข่าย 2) คุณสมบัติ eBooks ที่ดีสำหรับงานวิจัย 3) เครื่องมือสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน 4) การสืบค้นและเครื่องมือสำหรับการกรองการสืบค้น 5) ฐานข้อมูลวารสารเฉพาะด้าน และ 6) การสืบค้นร่วมกัน (Cross search) ระหว่างฐานข้อมูล Gale
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล