ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พบนักศึกษา
-
วันที่เริ่มต้น 02/10/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 02/10/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารแม่โจ้ 80 ปี งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดกิจกรรม "ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พบนักศึกษา" ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ พร้อมด้วยอาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีฯ นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา และนายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้พบปะนักศึกษา รับทราบถึงนโยบายการพัฒนานักศึกษา แนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา สามารถใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล