กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 05/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (ออนไลน์) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม และแนวทางประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย รวมไปถึงได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในขณะดำรงชีวิตเป็นนักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงมุมมองและความคาดหวังในการศึกษาของนักศึกษาใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล