โครงการแนะแนวนักศึกษาเชิงรุกและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่เริ่มต้น 01/10/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อการรับเข้านักศึกษาใหม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
ดังนั้น งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล