กิจกรรมสำรวจความพร้อมของหอพักสำหรับให้บริการแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 14/06/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/06/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6106103358   นางสาวนฤมล   วงเวียน : บัญชี 18ชั่วโมง
6106103451   นางสาวอรพรรณ   มีมาก : บัญชี 18ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 18ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 18ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 18ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 18ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 18ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 18ชั่วโมง
สภานักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเข้าพักอาศัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 หลัง ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2564 โดยทำการสำรวจความพร้อมของห้องพัก เครื่องสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย จากนั้นนำผลการสำรวจรายงานต่อผู้บริหารเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนที่ต้องแก้ไขต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล