กิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษา หลักสูตรปฐพีศาสตร์ (1/2563)

วันที่เริ่มต้น 11/11/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีทักษะการจัดการและปรับปรุงทรัพยากร ดิน น้ำและพืช ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางดินและสภาวะแวดล้อม ตลอดจน การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและชาญฉลาดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเร่งสร้างวินัยในการใช้ทรัพยากร การสร้างกระบวนการใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรฯ ได้เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT ทักษะวิชาชีพ รวมถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน
ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรฯ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความชำนาญในด้านวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคม มีความรู้เท่าทันในเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล จัดทำสื่อเพื่อการนำเสนอ การจัดทำเอกสารทางวิชาการได้ สามารถบูรณาการความรู้ในเนื้อหาและทักษะทางวิชาชีพไปใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   73 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 14000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผลผลิตที่ 1 พัฒนาบัณฑิตด้านวิชาการ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ สามารถบูรณาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ กิจกรรมที่ 1.1 สัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้า การวิเคราะห์ สังเคราะห์หัวข้อหรือเรื่องที่สนใจทางด้านปฐพีศาสตร์และนำเสนอในห้องเรียน ฝึกการจัดรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการอย่างเป็นทางการ คิดเป็น ทำเป็น กล้าแสดงออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนา โดยกำหนดจัดเมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 เวบลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 113 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์ จำนวน 73 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล