กิจกรรมปลูกบัว 3 สี
-
วันที่เริ่มต้น 12/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมจำนวน 85 คน ร่วมกิจกรรมปลูกบัว 3 สี ได้แก่ บัวสายพันธุ์แดงอังกฤษ บัวผันพันธุ์ลูกผสมดอกสีม่วง บัวผันพันธุ์เศวตอุบลดอกสีขาว จำนวน 500 กอ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ฐานการเรียนรู้บัวและสระน้ำด้านหน้าอาคารแม่โจ้ 80 ปี
กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในการเตรียมงานเกษตรแม่โจ้ "ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผาสู่มหานที" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบัวให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   86 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็ฯที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล