กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดหน้าหาดแม่โจ้ - ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 14/12/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/12/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด หน้าชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่หน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด ประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร นำนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่หน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยชมรมกันนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม และอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ให้การสนับสนุนเครื่องมือทำความสะอาด อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล