โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (หัวข้อ "การเตรียมตัวและเทคนิคการสอบภาค ก.ภาษาอังกฤษ)

วันที่เริ่มต้น 21/04/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 21/04/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้พื้นฐานในการเตรียมตัวและเทคนิคการสอบภาค ก. และเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ด้วยการอบรมเกี่ยวกับแผนการดำเนินชีวิต วัยทำงาน การเตรียมพร้อมเพื่อการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวและอารมณ์ การเข้าสังคม ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตใหม่ในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล